ความเป็นมาและแนวคิด ของการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร(สป.ตท.)

                                                                                                    

                                         สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  

          เป็นสมาคมที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ต่างจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทั่วไป  คือมุ่งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน  ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ แต่การที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพ  ที่มีงบประมาณประจำปี  คนทั้งหลายจึงอาจไม่คิดว่า  มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ด้วยเช่น  การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารทุกชุด  เมื่อเริ่มรับหน้าที่ก็จะมองเห็นความสำคัญ  ว่าจะทำอย่างไรให้สมาคมเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง  เพราะแม้แต่ศิษย์เก่ารุ่น ๓๕ ขึ้นไป   ที่ขณะนั้นยังไม่มีสมาคม หากไม่มีบุตรหลานเข้ามาศึกษาหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก็ยังมีความสงสัยถึงความเกี่ยวข้องของสมาคมกับนักเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนเตรียมทหาร ตามความเป็นจริงแล้ว โดยความเป็นจริงแล้วสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งก็ทำหน้าที่ในการเป็นเบื้องหลัง ในการสนับสนุนกับโรงเรียนเตรียมทหารตลอดมา แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก หากเปรียบกับงบประจำปีที่ทางโรงเรียนเตรียมทหารได้รับจากทางราชการอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่ากิจกรรมหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร แต่ด้วยข้อจำกัดต่อระบบระเบียบราชการ และงบประมาณที่ได้รับ หากไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก โอกาสสำคัญๆ ที่นักเรียนเตรียมทหารควรจะได้รับก็สูญเสียไป ในการดำเนินงานของสมาคม โดยทั่วไปจะบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารในปัจจุบัน ที่ได้เสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัว แม้แต่ละท่านจะมีภาระหน้าที่ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันโนการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเตรียมทหาร

          สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารเกิดขึ้นจากแนวคิดและความริเริ่มของ  พลตรี มนัส   คล้ายมณี  ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารด้วยเห็นถึงศักยภาพของผู้ปกครองที่มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งล้วนแต่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ หากได้รับการรวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคม  จะนำมาซึ่งประโยชน์และความก้าวหน้าได้ เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ จากแนวคิดดังกล่าวท่านจึงได้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารขึ้นโดยเรียนเชิญ พลโท มนตรี  ทิพวาที  (ยศในขณะนั้น) ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานเพื่อดำเนินการร่วมกับคณะทำงานของนักเรียนเตรียมทหาร ในการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารให้เป็นผลสำเร็จซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารกว่าหนึ่งพันคน ได้เห็นความสำคัญและสมัครเข้าเป็นสมาชิก พร้อมกับให้การสนับสนุนสมาคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการดำเนินงานของสมาคม

          สมาคมและครูโรงเรียนเตรียมทหารได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

          ๑. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเตียมทหาร
          ๒. ส่งเสริมร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนเตรียมทหาร
          ๓. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านสวัสดิการ
          ๔. ให้ผู้ปกครองและสมาชิก มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
          ๕. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหารและสมาชิก
          ๖. ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กร สมาคม มูลนิธิ คณะบุคคล บุคคลภายนอก

         ทั้งนี้จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศิลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ

 

การบริหารงานสมาคม

        มีคณะกรรมการริหารงานสมาคมจำนวน ๒๕ คน ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

        นับตั้งแต่มีการจัดตั้งตราบมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ได้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร มาแล้ว ๑๔ ท่าน คือ

                       ๑. พลโท มนตรี                   ทิพวาที                                 ๒๕๓๕  - ๒๕๓๖

                       ๒. พลโท นิพัฒน์                 บุณยรัตนพันธุ์                       ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

                       ๓. พลตรี จำลอง                  บุญกระพือ                            ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙

                       ๔. พลอากาศเอก อนันต์      กลินทะ                                 ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐

                       ๕. พลโท ณรงค์                  จารุเศรณี                               ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

                       ๖. พลโท วินัย                      ภัททิยกุล                              ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

                       ๗. พลอากาศโท ไพบูลย์     จันทร์หอม                            ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

                       ๘. พลโท ชาญวิช                ศรีธรรมมาวุฒิ                       ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖

                       ๙. พลเรือตรี ศิริชัย               ขนิษฐกุล                             ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

                       ๑๐. พลอากาศโท สมควร    พิมพ์ภาค                              ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

                       ๑๑. พลโท วรวัฒน์               อินทรทัต                             ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑

                       ๑๒. พลอากาศโท ประจิน     จั่นตอง                                ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

                       ๑๓. พลโท องอาจ                รัตนวิชัย                              ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

                       ๑๔. พลตรี ธิวา                     เพ็ญเขตกรณ์                      ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

                       ๑๕. พลโท เชิงชัย                สังวรนิตย์                              ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

 

การได้มาซึ่งรายได้ที่ใช้ในการดำเนินงาน 

         มีที่มาใน ๓ แนวทางด้วยกัน ได้แก่

                       ๑. ค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิก  ซึ่งเรียกเก็บเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวจากผู้ปกครองที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จำนวน  ๑,๐๐๐  บาท

                       ๒. เงินบริจาคจากผู้ปกครองและผู้มีจจิตศรัทธา  เพื่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคม

                       ๓. การจัดกิจกรรมหารายได้ประจำปี  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบ  ตามสถานการณ์และปัจจัยที่สนับสนุน  เช่น การจัดคอนเสิร์ตการกุศล  การจัดกอล์ฟการกุศล การจัดมวยการกุศล  เป็นต้น  โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนประกอบด้วยหน่วยงานห้างร้าน ผู้บัญชาการเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผุ้บังคับหน่วยทหาร ตำรวจศิษย์เก่า  และผู้ปกครอง

 

                                                                                              

                                                                                 ๓  ตุลาคม  ๒๕๓๔

                                             “ เป็นวันที่ข้าพเจ้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร"

                 ข้าพเจ้ามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะบริหารกิจการของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะมุ่งผลิตนักเรียนเตรียมทหารให้โรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจอย่างมีคุณภาพ  แต่สถานภาพไม่อำนวยอย่างที่คิดไว้  จึงพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่และเล็งเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหาร  ซึ่งแต่ละท่านมีพลังความสามารถสูงในด้านต่าง ๆ ถ้าได้ท่านมาร่วมมือและสนับสนุนในภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหารด้วย ก็จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงได้ดำริให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น เพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จดุจเดียวกับที่สมาคมผู้ปกครองและครูสถาบันอื่น ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้ว ดังนั้นในระยะแรก จึงได้จัดตั้งข้าราชการของโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น เป็นคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องนี้โดยปะสานกับผู้ปกครองที่มีความคิดเห็นตรงกัน  และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มั่นใจว่าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้จะเป็นพลังอำนาจ ส่งเสริมให้โรงเรียนเตรียมทหารได้เจริญก้าวหน้าสืบไปในอนาคต สมกับเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติ

 

 

                                                                                                                           (ลงนาม)พลตรี มนัส  คล้ายมณี

                                                                                                                          ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

ที่มาข้อมูลจาก : โรงเรียนเตรียมทหารสมัยเริ่มก่อตั้ง สป.ตท.

 

 

                                                                                    

          คณะผู้ริเริ่มฯ  ร่วมกับคณะทำงานของโรงเรียน   ได้ดำเนินการขอจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  จนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว  และต่อไปจะได้ประชุมสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร   เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  อย่างเป็นทางการต่อไป  ผลในนามคณะผู้ริเริ่มฯ รู้สึกประทับใจและขอบคุณ  ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกประมาณหนึ่งพันคนแล้วและมีหลายท่านได้ให้การสนับสนุนสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย

          ดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร  จะเจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยท่านผู้ปกครองได้เสียสละเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารฯ และสนับสนุนสมาคมต่อไป

 

 

                                                                                                                             (ลงนาม) พลโท มนตรี  ทิพวาที

                                                                                                                       ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้ง

                                                                                                                 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

                                                                                                                                ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๓๕

 

 

          การศึกษาในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีแนวทางต่าง ๆ ไว้ชัดเจนโดยมีรัฐบาลและกองทัพได้ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่แล้วก็ตามการส่งเสริม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ก็มีส่วนสำคัญหากให้การดูแลเอาใจใส่กับบุตรหลานของตนเองโดยตรง รวมทั้งให้การสนับสนุนตอภาพรวมในนามสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร การพัฒนานักเรียนเตรียมทหารให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ก็น่าจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น