รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๖

 

                                                                                      

                                                 รางวัลเกียรติยศจักรดาว

               พิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น  ดำเนินการโดยมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์ตามตราสาร จนถึงปัจจุบันนี้ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้จบการศึกษาไปแล้ว ๕๖ รุ่น ฉะนั้น เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า ที่มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

               ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อที่จะเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งอุทิศกำลังกายและกำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์จนเป็นผลดีต่อส่วนรวม โดยประกาศยกย่องเกียรติคุณ เพื่อสรรเสริญคุณงามความดี อันจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความเสียสละ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปและเพื่อให้ศิษย์เก่าปัจจุบันมีโอกาสเห็นตัวอย่าง การปฏิบัติงานดีเด่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปด้วย

               ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว เพื่อยกย่องเกียรติคุณนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ คณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ โดยได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกซึ่งสรุปได้ดังนี้

               ๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนเตรียมทหาร

               ๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัวตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสียและเสียหายในสังคม

               ๓. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอุทิศตน เพื่อให้งานในหน้าที่ของทางราชการ หรืองานของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

               ๔. เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมกองทัพและประเทศชาติ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ

               ๕. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีมาโดยตลอด

 

 

                                    รางวัลเกียรติยศจักรดาว  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖