สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ประชุมครั้งที่ ๑/๕๙ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง VIP 1 สโมสรกองทัพบก