พิธีมอบประกาศนียบัตร

ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๐๐ น.

การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว งด กระบี่ถุงมือ
ผู้ปกครอง (พลเรือน) : ชุดสุภาพ

 
 
ขอบคุณข้อมูล : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร