แถลงเจตนารมณ์ของนายก สป.ตท.

เรียน   ท่านผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหารที่เคารพทุกท่าน

                  ด้วยในขณะนี้ มีบุคคลตั้งข้อสงสัยในการทำงานของสมาคมฯ จะด้วยมีเจตนาบริสุทธิ์ หรือมีเถยจิตอื่นใดแอบแฝงก็ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ข้อความที่บุคคลดังกล่าวได้พยายามซักถามและชี้ประเด็นความผิดพลาดนานัปการของทางสมาคมฯ เป็นเหตุให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหายและอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้ปกครองอันเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งๆที่กรรมการทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงและไม่ได้ถูกกล่าวถึงได้ทำงานด้วยความเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจและต้องการให้งานที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเตรียมทหารอย่างเต็มที่ สมาคมฯขอเรียนว่าในการทำงานน้อยใหญ่ย่อมต้องเกิดข้อผิดพลาด ไม่สมประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่มทั้งที่เป็นบุคคลภายนอก หรือในหมู่คณะกรรมการด้วยกันเอง จนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจและนำเรื่องราวเหล่านั้นไปผูกเรื่องราวติติงอยู่ใน Social Media ในปัจจุบัน โดยกล่าวหาถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการในปัจจุบันที่ดูประหนึ่งจะไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคม ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาช้านานจนเป็นประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ด้วยสภาพการทำงานของสมาคมมีลักษณะเหมือนพี่เหมือนน้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเกื้อกูลกัน ทำให้งานสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีเสมอมา จนมาถึงวันนี้วันที่เกิดปัญหาการจับผิดอย่างเอาเป็นเอาตาย ซึ่งบุคคลผู้นั้นอาจลืมไปว่าการทำงานให้กับสมาคมเป็นเรื่องจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้คนที่ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมเกิดความไม่สบายใจแล้ว ผู้ปกครองทั่วไปย่อมเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนท่านนายกฯจึงได้มีบัญชาให้นำคำแถลงเจตนารมณ์ ฉบับแรกของท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ปรากฏท้ายข้อความนี้ นำเรียนให้สมาชิกผู้ปกครองทุกท่านทราบ เพื่อทำความเข้าใจ และเพื่อความสบายใจ
                 ท้ายนี้กรรมการและคณะทำงานทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกฯ(พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ )ขอเรียนยืนยันมาพร้อมกันว่าจะพยายามช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และทำงานสมาคม ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของลูกๆ และโรงเรียนเตรียมทหาร โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียน การสอน ตามหลักสูตรของโรงเรียน  ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการทำงาน พวกเราพร้อมร่วมรับผิดชอบกับท่านนายกฯ อย่างเต็มที่ครับ