ขอรับการสนับสนุนลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวาสาร สป.ตท.

             สมาชิกผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนการจัดทำวารสารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารประจำปี 2557 ซึ่งในวาระนี้จะจัดพิมพ์จำนวน 6,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองรุ่น 58 หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงเรียนมัธยมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากท่านใดมีบริษัทห้างร้านที่ต้องการโฆษณาเผยแพร่ธุรกิจของท่าน ตลอดจนลงข้อความใดๆ ของตัวท่านเองหรือแสดงความยินดีในกรณีใดๆก็ตามให้เป็นที่เผยแพร่ ท่านก็สามารถทำได้ในวารสารฉบับนี้ ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ปกครองได้เร่งพิจารณาเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดรายละเอียดการลงโฆษณาปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาให้พิจารณาพร้อมนี้แล้ว 

             ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการสนับสนุนการจัดทำวารสารจากท่านอย่างเคย และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้