คณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมทหาร

พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก

พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลเอกรัชกฤต กาญจนวัฒน์

พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต

พลเรือเอกพลวัฒน์ สิโรดม

พลโทพอพล มณีรินทร์

พลโทพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ดร.โสภิต พิสิษฐบรรณกร

นายสิษฐิร์ สิทธิพงศ์วรกุล

นางวรรัตน์ เฉลิมสุข

นาวาอากาศโทณัฏฐ์ โหมาศวิน

นายพีระพงษ์ มีขันทอง

นายเชาวลิต รัตนศิลปกร

นาวาอากาศเอกสุวัฒน์ ปลัดศรี

พันตำรวจเอกพจนารถ ฤทธิ์ขจร

นาวาอากาศเอกบุญเลิศ ปีกขุนทด

พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตร

พันโทอุทัย สุวรรณวงศ์

นางพรณิศา นิลหวัง

พลโทชิงชัย สังวรนิตย์
นายกสมาคม

พันตำรวจเอกอภิชิต เทียนเพิ่มพูล
อุปนายกสมาคม (๑)

นายชัยยุทธ สามเพชรเจริญ
อุปนายกสมาคม (๒)

พันเอกณภัค รัตนจิตร์
เลขานุการ

นางแคทรียา แก้วเสถียร
ผู้ช่วยเลขานุการ (๑)

นางภรภัทร ตันวราโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ (๒)

นาวาเอกสมบูรณ์ โรงสะอาด
ปฏิคม

นางปิยะทิพย์ สุขะวรรณะ
ผู้ช่วยปฏิคม (๑)

นางนลินรัตน์ ดิฐไชยทัศน์
ผู้ช่วยปฏิคม (๒)

พันตำรวจเอกอดุลย์ ดรุณเพท
ประชาสัมพันธ์

นางกมลพร ปัญญาศิริมงคล
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ (๑)

นายแสนย์สรวง ค้าเจริญ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ (๒)

นางอรวรรณ แสงภัทรเนตร
สวัสดิการ

นายภราดร จินดาวงศ์
ผู้ช่วยสวัสดิการ (๑)

นายธรรมนูญ นารินทร์
ผู้ช่วยสวัสดิการ (๒)

นางขวัญกมล เคี่่ยมทองคำ
ฝ่ายหาทุน

พันตำรวจเอกอนุชา จารยะพันธ์
ฝ่ายหาทุน

พันเอกสาธิต แตงมีแสง
ฝ่ายหาทุน

นายพิจักษณ์ จันทวิโรจน์
ฝ่ายหาทุน

นางดรุณี กสานติกุล
ฝ่ายหาทุน

นายเดชวุฒิ นิลแย้ม
นายทะเบียน

พันเอกชุมพร อินทร์ทองน้อย
ผู้ช่วยนายทะเบียน

ร้อยโทกฤษดา ใจชู
เหรัญญิก

ว่าที่ร้อยตรีกมล จิรชีพพัฒนา
ผู้ช่วยเหรีญญิก (๑)

นางรุ่งรัตน์ ชูชื่อ
ผู้ช่วยเหรัญญิก (๒)