ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ชนะเลิศชั้นปีที่ ๒)

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

                                                   นตท.ภูษิต   พ่อค้าผล

                                                   ชั้นปีที่ ๒ ตอน ๑๘ เลขที่ ๒๓

                ขณะที่ผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมธรรมดาๆ คนหนึ่ง ภาพที่ผมมองนักเรียนเตรียมทหารคือเครื่องแบบที่สวยงามและบุคลิกที่ดูผึ่งผายสง่างามสักวันหนึ่งผมต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ และความฝันผมก็เป็นจริง ผมภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาสู่รั้วจักรดาวแห่งนี้

                ก้าวแรกที่ผมได้เข้ามาสู่รั้วจักรดาว สถาบันนี้ทำให้ผมภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์มามากกว่า 50 ปี โรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันแห่งเดียวที่ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ผู้ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู้นำในอนาคต ผมรู้สึกปลื้มใจที่ได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้ ผมภูมิใจที่เอาชนะใจตนเอง ผมมีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายคือการได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร และภาคภูมิใจที่ได้ทำให้พ่อและแม่ของผมมีความสุขในความสำเร็จและความมั่นคงของผม

                ผมภูมิใจที่โรงเรียนเตรียมทหาร ทำให้ผมมีเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน โรงเรียนเตรียมทหารทำให้ผมมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นรุ่นเดียวกันด้วยเบ้าหลอมด้วยระบบเดียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส อีกทั้งมีรุ่นพี่ที่คอยดูแล เอาใจใส่ ปลูกฝังการเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่ดี และมีน้องที่ผมได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ของผม เมื่อผมได้เข้าเรียนในส่วนการศึกษา ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้แต่ผมอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้คำแนะนำสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คอยดูแล ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา และเป็นที่พึ่งให้กับผมเสมอมา ที่สำคัญที่สุดโรงเรียนเตรียมทหารได้ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สิ่งนี้เป็นความภูมิใจอย่างสูงที่สุดของผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอธิปไตยของชาติไทย เป็นรั้วของชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชน อีกทั้งได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รัก และเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย การเป็นนักเรียนเตรียมทหารทำให้ผมภาคภูมิใจที่ได้ตอบแทนพระคุณของแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกปักษ์รักษาให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ดังที่ผมได้ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “ข้าพเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

                การเป็นนักเรียนเตรียมทหารถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม ทุกๆ ความภาคภูมิใจเป็นแรงกระตุ้นให้ผมเห็นคุณค่าของตนเอง ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ผมต้องมี และมีความรักความหวงแหนโรงเรียนเตรียมทหารอันเป็นสถาบันที่สร้างผมมา ความภูมิใจนี้จะไม่มีวันลบเลือนจากใจของผม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม