พระบรมราโชวาทพระราชทาน

 

                                                                            

                                         พระบรมราโชวาทพระราชทาน

                                                              แด่

                                                นักเรียนเตรียมทหาร

 

            ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมทหารมีเกียรติคุณปรากฏเด่นชัด ในด้านการฝึกฝนอบรมบุคคลให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหมาะสมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อออกไปรับราชการเป็นนายทหารและนายตำรวจ ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันรักษาความผาสุกสงบและเอกราชอธิปไตยของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนี้ จึงควรจะได้ภูมิใจและพอใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมงานกันให้เข้มแข็งหนักแน่นยิ่งๆ ขึ้น เพื่อความเจริญยั่งยืนทั้งของโรงเรียนและของชาติบ้านเมือง

 

 

                                                                                                  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

                                                                                        วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑