โอวาทของ พลเอก ปิยะ สุวรรณพิมพ์ มอบแก่ นักเรียนเตรียมทหาร

                                                                   

                                                                                          โอวาทของ
                                                            พลเอก ปิยะ   สุวรรณพิมพ์
                                                          มอบแก่ นักเรียนเตรียมทหาร

          น้ำที่รวมกำลังกันไหลทางเดียวเป็นน้ำเชี่ยวมีแรงมาก สามารถพัดพาสิ่งกีดขวางให้หักพังและลอยไปตามกระแสของมัน  การรวมกันแห่งก้อนอิฐ ปูน ทราย และน้ำ ทำให้เป็นตัวตึกและถนนที่สง่างามทนทาน ก่อให้เกิดประโยชน์มากหลาย โดยทำนองเดียวกันนี้ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันของหมู่คณะย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งพลังและความสำเร็จ  สามารถฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆ ได้  ยิ่งกว่านั้นความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจและความผาสุก หมู่ใดคณะใดขาดสามัคคีธรรม หมู่นั้น คณะนั้น ก็พลันอ่อนแอกะปลกกะเปลี้ยลง เสมือนประประหนึ่งร่างการที่อ่อนแอเป็นทางมาของโรคได้โดยง่ายฉะนั้น

          นักเรียนเตรียมทหารควรระลึกอยู่เสมอ และจักต้องไม่ลืมสถาบันของตนโรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันแห่งแรกที่นักเรียนก้าวเข้ามาในชีวิตทหารผู้มีหน้าที่เป็นรั้วของแผ่นดิน ป้องกันราชอาณาจักรอันเป็นที่รักและหวงแหนของเรา เป็นที่สำหรับปลูกฝังนักเรียนให้เป็นทหารที่ดีของชาติ เป็นประดุจกระถางเพาะปลูกไม้อ่อน เพื่อให้มีกำลังพอที่จะย้ายลงดินให้บังเกิดความเจริญงอกงามมีความมั่นคงในโอกาสต่อไป  การศึกษาในสถาบันแห่งนี้จะเป็นการศึกษาวิชาการเบื้องต้นแต่ก็เป็นพื้นฐานที่หาศึกษาได้ยากในที่อื่น นักเรียนย่อมประจักษ์ความจริงข้อนี้ด้วยตนเองอยู่แล้วทุกคน

          อนาคตเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้มุ่งหวังให้อนาคตรุ่งโรจน์ จะต้องทำปัจจุบันให้ดีเสียก่อน เพราะงานวันนี้จะต้องมีผลในวันหน้า และวันนี้จะกลายเป็นอดีตของวันหน้า ผู้ที่ทำปัจจุบันให้ดีจึงชื่อว่าสร้างอนาคตให้ดี สร้างอดีตให้งามพร้อมๆ กันไป  การสร้างชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนเตรียมทหารผู้ตั้งใจทำอย่างจริงจังไปได้แน่นอน ชีวิตอยู่ด้วยการต่อสู้ ผู้ที่ต่อสู้ได้มากและดีย่อมจะนำชีวิตขึ้นสูง แต่จะต้องเผชิญเรื่องยาก เพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งให้ชีวิตของตนสูงขึ้น จึงต้องไม่กลัวเรื่องยาก ขอให้นักเรียนเตรียมทหารที่รักของข้าพเจ้าทุกคน จงระลึกอยู่เสมอว่ายิ่งยากยิ่งดี เพราะมีคนทำได้น้อย พระพุทธเช้าบรมศาสดาของเราทรงตรัสไว้ว่า

           ทำสิ่งซึ่งบุคคลอื่นทำได้โดยยาก
           อดทนต่อสิ่งซึ่งบุคคลอื่นอดทนได้โดยยาก
           เสียสละสิ่งซึ่งบุคคลอื่นเสียสละได้โดยยาก
           ชนะสิ่งซึ่งบุคคลอื่นชนะได้โดยยาก
           ย่อมได้รับสิ่งซึ่งบุคคลอื่นรับได้โดยยาก เช่นเดียวกัน
           ชีวิตของผู้นำที่รุ่งโรจน์ต้องผ่านความยากลำบากมาแล้วทั้งนั้น

 

                                                                                                                            (ลงนาม) พลตรี  ปิยะ   สุวรรณพิมพ์
                                                                                                                               ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
                                                                                                                                           ๑๙ ก.พ. ๒๕๐๘