ความหวังของพ่อ

                                ความหวังของพ่อ
     
    
            ลูกเปรียบเสมือนประติมากรรมอันล้ำค่าของพ่อแม่ พ่อแม่ทุกคนต่างพยายามทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อให้ลูกเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ มีหน้าที่การงานที่ดี และสามารถยืนหยัดสู้กับปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการให้การศึกษาแก่ลูกจึงเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่พยายามให้ลูก การได้อยู่ในสถานศึกษาที่ดีจะปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้แก่ลูกของเรา โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นสถาบันหนึ่งที่ทุกคนยอมรับและเด็กชายไทยต่างใฝ่ฝันที่จะได้มีโอกาสศึกษา และสถาบันแห่งนี้เมื่อ ๓๕ ปี ที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้ผมเป็นชายชาติทหารอันสมบูรณ์ ความภูมิใจนั้นยังคงตรึงใจผมมาจนถึงปัจจุบัน
            ประการแรก เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการสอบคัดเลือกในแต่ละครั้ง ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาความรู้และอื่นๆ แต่สำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นยากกว่าอีกหลายเท่าตัว เนื่องจากผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีความพร้อมทางร่างกาย ลักษณะท่าทางไหวพริบปฏิภาณ โดยเฉพาะลักษณะท่าทางที่เหมาะสมจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป ซึ่งการได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น หมายความว่าเป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และลักษณะท่าทางอันองอาจผึ่งผาย
            ประการที่สอง การเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายรวมทั้งหลักประกันในอนาคตที่จะได้มีอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับนับถือ
            ประการที่สาม ย่อมเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและยังช่วยให้มั่นใจว่า จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับการอบรมไม่ให้ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะนักเรียนเตรียมทหารซึ่งอยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยรุ่นนั่นเอง
            ประการที่สี่ เมื่อได้เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารแล้วมีโอกาสกลับไปเยี่ยมสถานศึกษา ที่เคยศึกษาอยู่ก่อนก็เป็นที่ชื่นชมของครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้นักเรียนรุ่นน้อง
            โรงเรียนเตรียมทหารสอนให้ผมเป็นผู้มีวินัย อดทน เสียสละรู้จักเคารพอาวุโส และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และความรักชาติที่ได้รับปลูกฝังให้อยู่ในสายเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเป็นนักเรียนใหม่แทบจะเรียกได้ว่าสร้างผมให้เป็นคนใหม่เลยทีเดียว จากเด็กธรรมดากลายเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นศูนย์ซึ่งคือกุศโลบายที่ทำให้เราเปิดรับการอบรมสั่งสอนได้อย่างเต็มที่และไม่มีข้อโต้แย้ง สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ ถ้าย้อนคิดกลับไปก็จะพบว่าช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่พวกเรานักเรียนเตรียมทหารได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมามากที่สุดจนกระทั้งบัดนี้ความมีวินัย เสียสละ อดทน เคารพผู้อาวุโส และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ยังติดตัวผม และใช้เป็นหลักรับราชการจนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันผมได้รับราชการ และเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาตามลำดับ และเมื่อมองย้อนกลับไปก็พบว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมีปัจจัยมาจากสิ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนเตรียมทหารทั้งนั้น บรรดาสรรพวิชาความรู้ ประสบการณ์อื่นๆ ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นภายหลังนั้นก็เป็นเพียงการเรียนรู้ตามห้วงเวลาอันเป็นไปตามวิถีทางของการรับราชการ  สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีความรักระหว่างเพื่อน พี่ และน้อง ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในใจนักเรียนเตรียมทหารทุกคนไม่ว่าจะย่างก้าวไปที่ใดในประเทศไทย เราจะรู้สึกอบอุ่นที่มีเพื่อน พี่ และน้องๆ อยู่ทุกที่พร้อมช่วยเหลือเราในเวลาเราลำบาก ซึ่งอยู่ในสายเลือดของนักเรียนเตรียมทหารทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหล่าใด
            ผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ลูกๆ ของผมได้มีโอกาสเข้าศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ซึ่งผมคิดว่าไม่มีโรงเรียนใดที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์เท่าโรงเรียนแห่งนี้ ทุกคนต่างต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆมากมายกว่าจะรู้ความหมายของคำว่า "เหล็กในเรือยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับเหล็กในคน"

 

                                                                                                         พล.ร.ต. ปัญจวัชร์  วิสุทธิทรัพย์